Smluvní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky pro prodej elektronických knih a podmínky užívání webu

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti FutureBooks, spol. s r.o., (dále jen VOP) IČO 17322821, se sídlem Petrská 1180/3, Praha 1, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 369901 (dále jen „poskytovatel služby“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím jako poskytovatelem služby a kupujícím jako uživatelem prodejních služeb a podmínky užívání webu, kde jsou elektronické knihy vystaveny.
 2. Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu prostřednictvím Elektronické knihovny 1. LF UK na webových stránkách lf1.futurebooks.cz (dále jen „web“), které provozuje.
 3. Majitel webové stránky lf1.futurebooks.cz, jejímž provozovatelem je společnost FutureBooks, spol. s r.o. vystavuje na své webové stránce elektronické knihy a též je nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu. Uživatelé, jež chtějí využívat nabízené služby, se musí seznámit s podmínkami používání. Má se zato, že užitím těchto webových stránek či užití webových stránek k nákupu elektronických knih prostřednictvím e-shopu provozovaném na webových stránkách lf1.futurebooks.cz, uživatel souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti FutureBooks, spol. s r.o. pro užívání webu a pro prodej elektronických knih.
 4. Předmětem služby je:
  - úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „elektronické knihy“, tedy digitálního souboru se specifickým obsahem (dále jen „e-kniha“) poskytovatelem služby koncovým uživatelům prodejních služeb pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto Všeobecných obchodních podmínek,
  - bezplatné zpřístupnění obsahu e-knihy uživatelům 1. lékařské fakulty UK, tedy digitálního souboru se specifickým obsahem poskytovatelem služby studentům 1.lékařské fakulty UK po dobu řádného studia na fakultě a zaměstnancům 1.lékařské fakulty UK po dobu trvání pracovního poměru na fakultě,
  - bezplatné zpřístupnění obsahu e-knihy všem uživatelům, tedy digitálního souboru se specifickým obsahem poskytovatelem služby,
  - prodej e-knih prostřednictvím e-shopu provozovaném na webových stránkách lf1.futurebooks.cz.
 5. Uživatelem prodejních služeb může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která má zřízen uživatelský účet na webových stránkách poskytovatele služby.
 6. Uživatelé se přijetím podmínek používání zavazují k dodržování pravidel stanovených majitelem webové stránky.
 7. Porušení pravidel používání této webové stránky se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.

II. Všeobecné podmínky používání webových stránek lf1.futurebooks.cz

 1. Uživatel bere na vědomí, že obsah webové stránky je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a ochranu duševního vlastnictví. Uživatelé nesmějí šířit, kopírovat nebo upravovat elektronické knihy bez povolení majitele autorských práv.
 2. Majitel webové stránky nenese odpovědnost za škody, které uživatelům vznikly v souvislosti s užíváním elektronických knih.
 3. Uživatelé nesmějí využívat elektronické knihy k nelegálním účelům, jako je šíření nelegálního obsahu, spamování nebo kybernetické útoky.
 4. Majitel webové stránky dodržujíc zákony týkající se ochrany osobních údajů zajišťuje, že osobní údaje uživatelů budou chráněny.

III. Uživatelský účet pro prodejní služby

 1. Uživatel prodejních služeb je oprávněn využívat prodejní služby poskytovatele uvedené na webu pouze za předpokladu, že má zřízen tzv. „uživatelský účet“. Uživatelský účet zřídí poskytovatel služby uživateli na základě registračních údajů, které mu uživatel uvedl.
 2. Uživatel prodejních služeb se zavazuje, že:
  - bude aktualizovat údaje sdělované poskytovateli služby,
  - nebude sdílet přístupové údaje k uživatelskému účtu s jinými osobami
  - v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit poskytovateli služby prostřednictvím kontaktního formuláře, který je uveden na https://lf1.futurebooks.cz/. Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel služby  uživatelský účet.
 3. Uživatel prodejních služeb bere na vědomí, že:
  - poskytovatel služby žádným způsobem nenese odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou,
  - ve vztahu k poskytovateli služby je zavázán i z úkonů provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou,
  - v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem služby včetně těchto VOP je poskytovatel služby oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu. Zejména je poskytovatel oprávněn omezit přístup k uživatelskému účtu
  - v případě, kdy uživatel knihy neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv nebo činí kroky směřující k narušení technické ochrany elektronických knih,
  - poskytovatel služby je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení.
 4. Uživatel prodejních služeb může požádat o zaslání zapomenutého hesla.
 5. Uživatel prodejních služeb nese odpovědnost za všechny akce, uskutečněné pod jeho uživatelským jménem a heslem.

 IV. Zobrazování placených e-knih 

 1. Zobrazením placené e-knihy se rozumí úplatné zobrazení díla v elektronické podobě za použití uživatelského účtu v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo.
 2. Pro zobrazení placené e-knihy v on-line i off-line režimu je nezbytný jakýkoliv počítač či jiné technické zařízení, které má k dispozici standardní prohlížeč webového obsahu s připojením na internet nebo zařízení s nainstalovanou mobilní aplikací.
 3. Pro on-line nebo pro stažení do off-line režimu zobrazení placené e-knihy je nezbytné následující softwarové vybavení: webový prohlížeč nebo mobilní aplikace.
 4. E-knihu je možné zobrazit pouze v prostředí webu, tisk e-knih není umožněn.
 5. Uživatel prodejních služeb bere na vědomí, že poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost zobrazení placené elektronické knihy způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele. Pokud uživatel nemá shora uvedené softwarové či hardwarové vybavení není poskytovatel povinen uživateli refundovat již provedenou platbu.
 6. Uživatel prodejních služeb je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby.
 7. Uživatel prodejních služeb bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.
 8. Uživatel prodejních služeb není oprávněn e-knihy tisknout ani kopírovat. 

 V. Uzavření smlouvy a platební, a dodací podmínky 

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP uživateli prodejních služeb výše specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za zobrazení objednané e-knihy na účet poskytovatele služby. Uživatel prodejních služeb je oprávněn zobrazit e-knihu až po připsání ceny na účet poskytovatele služby.
 2. Způsob úhrady ceny za objednanou e-knihu si zvolí uživatel prodejních služeb v objednávce z variant, které mu budou nabídnuty.
 3. Uživatel prodejních služeb zaplatí cenu za objednanou e-knihu na účet poskytovatele služby nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena poskytovateli služby. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.
 4. Výše ceny včetně DPH vztahující se k jednotlivým e-knihám je uvedena vždy u každého díla.
 5. Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence.
 6. Uživatel prodejních služeb je oprávněn zobrazit e-knihu až po připsání ceny na účet poskytovatele služby.
 7. Po úhradě ceny za objednanou e-knihu prostřednictvím platební brány GoPay bude e-kniha uživateli prodejních služeb zpřístupněna ihned, u ostatních nabízených platebních variant bude e-kniha uživateli prodejních služeb zpřístupněna do 5-ti pracovních dnů poté, co bude platba připsána na účet poskytovatele služby.
 8.  V případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny, ale před stažením  zaplacené e-knihy, vrátí  poskytovatel služby částku uhrazenou uživatelem zpět na jeho účet.

VI. Autorská práva – licence

 1. Uživatel prodejních služeb bere na vědomí, že e-knihy nabízené na webu poskytovatele služby jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel prodejních služeb bere na vědomí, že v této souvislosti není zejména oprávněn zobrazenou e-knihu užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každé zobrazované e-knihy. Uživatel prodejních služeb není zejména oprávněn užívat e-knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí e-knihu dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
 2. Uživatel prodejních služeb dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i zobrazovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
 3. Uživatel prodejních služeb bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Uživatel prodejních služeb bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatel prodejních služeb souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.
 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a uživatelem.
 4. Uživatel prodejních služeb může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele služby. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů uživatele prodejních služeb nemá poskytovatel služby možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto VOP, bere uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytovatel služby oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele prodejních služeb a registraci na jeho webu.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy mezi poskytovatelem služby a uživatelem prodejních služeb se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.
 2. Uživatel prodejních služeb bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn VOP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu s e-knihami a s ním souvisejícím vývojem používaných technologií.


V Praze dne 13.4.2023