Ochrana osobních údajů

Úvodní ustanovení: 

1.1. Tato smlouva se vztahuje na poskytování, shromažďování, uchovávání, zpracování a využívání osobních údajů zákazníků internetového obchodu (dále jen „Eshop“). 

1.2. Tyto smluvní podmínky jsou součástí veškerých smluv, které Eshop uzavírá se svými zákazníky.


Definice pojmů: 

2.1. Osobní údaje – jsou údaje, které se týkají určitého nebo určitelného fyzického subjektu. 

2.2. Zákazník – fyzická osoba, která nakoupila zboží prostřednictvím Eshopu.


Poskytování osobních údajů: 

3.1. Zákazník poskytuje své osobní údaje dobrovolně, a to za účelem objednání zboží prostřednictvím Eshopu. 

3.2. Zákazník je povinen poskytnout všechny požadované osobní údaje a souhlasí s jejich zpracováním v souladu s touto smlouvou.


Shromažďování osobních údajů: 

4.1. Eshop shromažďuje pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely objednání zboží a výkonu služeb. 

4.2. Eshop shromažďuje osobní údaje výhradně prostřednictvím formulářů na svých internetových stránkách.


Uchovávání a zpracování osobních údajů: 

5.1. Eshop uchovává osobní údaje zákazníka po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromažďovány. 

5.2. Eshop zpracovává osobní údaje zákazníka za účelem objednání zboží.

5.3. Eshop se zavazuje k ochraně osobních údajů zákazníka před neoprávněným přístupem a použitím. 

5.4. Poskytování osobních údajů třetím stranám:

Eshop bude mít možnost poskytnout osobní údaje třetím stranám pouze v následujících případech:

a) V případě, že to bude nutné pro plnění závazků vyplývajících z objednávky, jako například předání adresy pro doručení zboží dopravci.

b) V případě, že to bude nutné k vyřešení sporů nebo k ochraně práv e-shopu.

c) V případě, že to bude vyžadováno zákonem nebo jinými právními předpisy.

Eshop se zavazuje, že před poskytnutím osobních údajů třetím stranám bude vždy vyžadovat souhlas zákazníka a že bude dbát na to, aby třetí strany zpracovávaly osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

5.5. Zákazník má právo na přístup k svým osobním údajům a na jejich opravu.


Využití osobních údajů: 

6.1. Eshop využije osobní údaje zákazníka pouze k účelům objednání zboží a komunikaci se zákazníkem. 

6.2. Eshop se zavazuje k tomu, že osobní údaje zákazníka nebudou použity ke komerčním účelům, jako je například rozesílání obchodních nabídek, pokud nebude zákazník souhlasit s opakem, například zašrtnutím odebírání newsletteru.


Závěrečná ustanovení: 

7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze v písemné formě s předchozím souhlasem obou stran. 

7.2. Tuto smlouvu je možné vypovědět kdykoliv se souhlasem obou stran. 


Souhlas se zpracováním osobních údajů: 

8.1. Zákazník tímto potvrzuje, že je seznámen s touto smlouvou a že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v souladu s touto smlouvou.

Tuto smlouvu je možné podepsat elektronicky a výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je platný po dobu uvedenou v bodě 5.1.